[Đăng ngày: 17/05/2017]

Thực hiện chỉ đạo của các cấp thẩm quyền, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp.
Hình ảnh: SVHTT

Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Năm 2016, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Văn hóa và Thể thao có bản đăng ký học tập và làm theo. Trên cơ sở các nội dung học tập và làm theo phong cách của Bác, trong bản đăng ký, mỗi cá nhân đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, để “tự soi”, “tự sửa”, “tự phấn đấu” bằng những việc làm, hành động cụ thể gắn với trách nhiệm, công việc mà mình đang đảm nhận; đề ra giải pháp, phương hướng để khắc phục những hạn chế, tồn tại của cá nhân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá, phân loại trong tổng số 523 công chức, viên chức và người lao động năm 2016 của Sở Văn hóa và Thể thao có 104 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 19,89%; 381 người hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 72,85%; 37 người hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 7,07% và chưa hoàn thành nhiệm vụ: 01 người, chiếm 0,19%.

Năm 2017 và những năm tiếp theo, tập thể lãnh đạo, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục chỉ đạo việc học tập và làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong năm 2017 phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Tính đến hết tháng 4 năm 2017, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Văn hóa và Thể thao đã đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Mỗi cá nhân căn cứ vào 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết đã chỉ ra, lựa chọn những biểu hiện cụ thể để cam kết thực hiện cho phù hợp với nhiệm của của mình. Kết quả, Sở Văn hóa và Thể thao đã trình UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân, là những tấm gương điển hình trong lao động, công tác của Sở, thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2016 đến tháng 4 năm 2017 nhân kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2017).

Như vậy, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sau một năm triển khai thực hiện, đã được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Văn hóa và Thể thao nghiêm túc thưc hiện. Qua việc học tập và làm theo, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tận tâm hơn với công việc, nói không với tiêu cực, cố gắng làm được nhiều việc tốt, là những bông hoa đẹp nhất để kính dâng lên Người nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2017), và cũng là những hành động thiết thực để vận dụng Chỉ thị 05 vào thực tiễn cuộc sống./.

 

Quỳnh Dương

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 579736
Đang online: 17

Độ ẩm:
Sức gió: