[Đăng ngày: 03/08/2015]Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: 01-03 Ngô Quyền, Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: 058.3826194 - 3822229 Fax: 058.3822260
Email: shvttdl@khanhhoa.gov.vn
 


 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 28/3/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể như sau:

 

Điều 1. Thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở hợp nhất Sở Thể dục Thể thao với Sở Văn hóa - Thông tin; đồng thời tiếp nhận chức năng, tổ chức về du lịch từ Sở Du lịch - Thương mại và chức năng, tổ chức về gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoạt động kể từ ngày 15/4/2008.

Điều 2.

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; thể dục, thể thao và du lịch; gia đình; quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm).

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu sự quản lý, chỉ đạo về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định hiện hành

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

1. Lãnh đạo Sở: có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2. Văn phòng.

3. Thanh tra.

4. Các phòng nghiệp vụ. 

5. Các đơn vị sự nghiệp gồm:

a) Trung tâm Văn hóa - Thông tin;

b) Trung tâm Xúc tiến Du lịch - Thương mại;

c) Trung tâm Quản lý di tích và danh lam thắng cảnh;

d) Trung tâm Điện ảnh;

đ) Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao;

e) Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao;

g) Bảo tàng tỉnh;

h) Thư viện tỉnh;

i) Nhà hát Nghệ thuật truyền thống;

k) Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng.

Điều 4.

1. Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm:

a) Bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, biên chế và kiểm kê, bàn giao toàn bộ tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu của cơ quan Sở cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng nguyên tắc, thủ tục của Nhà nước.

b) Bàn giao các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Giám đốc Sở Thể dục Thể thao có trách nhiệm:

a) Bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, biên chế và kiểm kê, bàn giao toàn bộ tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu của cơ quan Sở cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Bàn giao các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Giám đốc Sở Du lịch - Thương mại có trách nhiệm:

a) Bàn giao chức năng, tổ chức, biên chế, nhân sự làm công tác du lịch; đồng thời kiểm kê và bàn giao toàn bộ tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến lĩnh vực du lịch cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Bàn giao Trung tâm Xúc tiến Du lịch - Thương mại cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em có trách nhiệm bàn giao chức năng, tổ chức, biên chế, nhân sự làm công tác gia đình; đồng thời kiểm kê và bàn giao toàn bộ tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến lĩnh vực gia đình cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việc kiểm kê, bàn giao phải thực hiện theo đúng nguyên tắc, thủ tục của Nhà nước. Thời điểm thực hiện các công tác bàn giao nêu trên: ngày 15/4/2008.

Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát việc bàn giao theo chức năng.

Điều 5. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức Văn phòng Sở và Thanh tra Sở theo quy định tại Điều 3.

2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh việc tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Du lịch - Thương mại thuộc Sở.

3. Tiếp tục chỉ đạo, quản lý việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã được quy định đối với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

4. Quản lý bộ máy, biên chế, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu được bàn giao theo quy định hiện hành.

5. Khi có quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phù hợp.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch - Thương mại, Thể dục Thể thao, Văn hóa - Thông tin; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

                                                        Võ Lâm Phi

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 596438
Đang online: 71

Độ ẩm:
Sức gió: