[Đăng ngày: 13/05/2015]

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH KHÁNH HÒA


Lãnh đạo Sở:
Giám đốc Sở:


Ông Nguyễn Khắc Hà
Điện thoại: 0583.822848, DĐ: 0908.232585
Email: nkha@khanhhoa.gov.vn

Phó Giám đốc Sở:

Ông Lê Văn Hoa
Điện thoại: 0583.563441, DĐ: 0914.252623
Email: lvhoa@khanhhoa.gov.vn

Phó Giám đốc Sở:

Ông Võ Ngọc Hùng
Điện thoại: 0583.822846, DĐ: 0903.583349
Email: vnhung@khanhhoa.gov.vn

Cơ cấu tổ chức và biên chế:

- Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở.

- Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cho từ chức, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định theo quy định của pháp luật.


CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 551572
Đang online: 2

Độ ẩm:
Sức gió: