[Đăng ngày: 10/05/2015]

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH KHÁNH HÒA


LÃNH ĐẠO SỞ:
Giám đốc Sở:


Ông Nguyễn Khắc Hà
Điện thoại: 0583.822848, DĐ: 0908.232585
Email: nkha@khanhhoa.gov.vn

Phó Giám đốc Sở:

Ông Lê Văn Hoa
Điện thoại: 0583.563441, DĐ: 0914.252623
Email: lvhoa.svhtt@khanhhoa.gov.vn

Phó Giám đốc Sở:

Ông Võ Ngọc Hùng
Điện thoại: 0583.822846, DĐ: 0903.583349
Email: vnhung.svhtt@khanhhoa.gov.vn

Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở; quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hoạt động trong Sở, đồng thời trực tiếp phụ trách các lĩnh vực Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, Thanh tra, Quản lý Văn hóa.
  - Phó Giám đốc được Giám đốc Sở phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về tình hình và kết quả thực hiện lĩnh vực công tác được phân công. Phó Giám đốc Sở có nhiệm vụ và quyền hạn: chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực được phân công và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Đối với những vấn đề liên quan nhiều lĩnh vực hoặc liên quan cấp trên thì phải có ý kiến của Giám đốc trước khi quyết định. Những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Phó Giám đốc khác thì chủ động phối hợp để giải quyết, nếu không thống nhất thì báo cáo Giám đốc quyết định. Đối với lĩnh vực công tác được phân công hay ủy quyền, quyết định của Phó Giám đốc có hiệu lực như của Giám đốc.
+ Phó Giám đốc 1: Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực Di sản Văn hóa, Văn hóa dân tộc; quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tác phẩm văn học - nghệ thuật, Hội đồng nghệ thuật; văn nghệ quần chúng; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm và tuyên truyền cổ động; nghệ thuật biểu diễn, thư viện, bảo tàng, tạp chí.
+ Phó Giám đốc 2: Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực Thể dục - thể thao; Quốc phòng - An ninh; phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt.

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng Sở:
Ông Nguyễn Châu Hùng - Phó Chánh văn phòng phụ trách
Điện thoại: 0583.826194 - 0914.023.585
Email: vp.svhtt@khanhhoa.gov.vn  hoặc nchung@khannhoa.gov.vn
2. Phòng Tổ chức - Pháp chế:
Ông Ngô Hương - Trưởng phòng
Điện thoại:
Email: ptcpc.svhtt@khanhhoa.gov.vn 3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
Ông Trần Gia Văn - Trưởng phòng
Điện thoại:
Email: pkhtc.svhtt@khanhhoa.gov.vn 4. Thanh tra Sở:
Ông Phạm Đức Hùng - Phó Chánh thanh tra phụ trách Điện thoại: 0583.811871 Email: tt.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc pdhung.svhtt@khannhoa.gov.vn 5. Phòng Quản lý Văn hóa:
Bà Hoàng Chi Chi - Trưởng phòng
Điện thoại: 0583.824643
Email: pqlvh.svhtt@khanhhoa.gov.vn
6. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa:
Ông Nguyễn Thanh Phong - Trưởng phòng
Điện thoại:
Email: pqldsvh.svhtt@khanhhoa.gov.vn
7. Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa gia đình:
Ông Ngô Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Điện thoại: Email: pxdnsvhgd.svhtt@khanhhoa.gov.vn
8. Phòng Quản lý Thể dục - Thể thao:
Ông Nguyễn Hải Sơn - Trưởng phòng Điện thoại: Email: pqltdtt.svhtt@khanhhoa.gov.vn
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ:
1. Trung tâm Văn hóa tỉnh:
Ông Nguyễn Phương Đông - Giám đốc
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email: ttvht.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc npdong@khanhhoa.gov.vn
2. Trung tâm Điện ảnh:
Ông Văn Đình Ân - Giám đốc Địa chỉ: Điện thoại: Email: ttda.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc vdan@khanhhoa.gov.vn
3. Trung tâm Bảo tồn di tích:
Ông Trần Đình Dũng - Giám đốc Địa chỉ: Điện thoại: Email: ttbtdt.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc tddung@khanhhoa.gov.vn
4. Bảo tàng tỉnh:
Ông Lê Chí Hướng - Giám đốc Địa chỉ: Điện thoại: Email: btt.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc lchuong@khanhhoa.gov.vn
5. Thư viện tỉnh:
Ông Nguyễn Tá - Giám đốc Địa chỉ: Điện thoại: Email: tvt.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc nta.svhtt@khanhhoa.gov.vn
6. Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng:
Bà Nguyễn Thúy Châu - Q.Trưởng đoàn Địa chỉ: Điện thoại: Email: dcmnhd.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc ntchau.svhtt@khanhhoa.gov.vn
7. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống:
Ông Vũ Tiến Thêm - Giám đốc Địa chỉ: Điện thoại: Email: nhnttt.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc vtthem@khanhhoa.gov.vn
8. Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Ông Nguyễn Cao Nguyên - Phó Tổng biên tập phụ trách Địa chỉ: Điện thoại: Email: tcvhttdl.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc ncnguyen@khanhhoa.gov.vn
9. Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao:
Ông Trần Quang Thường - Giám đốc Địa chỉ: Điện thoại: Email: tthlkttt.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc tqthuong@khanhhoa.gov.vn
10. Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao:
Ông Nguyễn Minh Đạt - Giám đốc Địa chỉ: Điện thoại: Email: ttdvtdtt.svhtt@khanhhoa.gov.vn hoặc nmdat@khanhhoa.gov.vn

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 563788
Đang online: 8

Độ ẩm:
Sức gió: